คุณรู้หรือไม่ – ระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า

ระยะห่างระหว่างเตียงของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงต้องไม่ต่ำกว่า 90 ซม.