เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์ บริหารโดย บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด

การอ่านหนังสือ

Reading

การอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความบันเทิงและเพลิดเพลิน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้สร้างจินตนาการจากเล่าเรื่อง นอกจากนี้ การกระตุ้นให้ตั้งคำถามหรือโต้ตอบ ช่วยพัฒนาสมอง สำหรับการสร้างบรรยากาศของกิจกรรม จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย และเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น

3 Comments

  1. This is exactly what i was looking for, thank you so much for these tutorials

    1. It would be great to try this theme for my businesses

  2. What a nice article. It keeps me reading more and more!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *