เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์ บริหารโดย บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ www.wellworth.co.th

กรุณาอ่านเงื่อนไข ข้อตกลงและกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ระหว่างผู้ใช้งานและ บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด (เวลล์เวิธ) เจ้าของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเมื่อมีการเข้าใช้งานในเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับทันที และถือว่าผู้เข้าใช้งานตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ เวลล์เวิธ อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่า ท่านยอมรับและตกลงที่จะมีผลผูกพันกับข้อตกลงตามที่เปลี่ยนแปลงไป หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ กรุณาออกจากและงดใช้งานเว็บไซต์นี้

เวลล์เวิธ อนุญาตให้ท่านเยี่ยมชม ใช้ ตลอดจนดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น เวลล์เวิธเป็นเจ้าของและมีสิทธิโดยชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึง ชื่อ ภาพ ข้อความ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด (เรียกว่า “เนื้อหา”) ห้ามมิให้ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำซ้ำ สำเนา บันทึกและสแกนเนื้อหา เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในรูปแบบใด หรืออุปกรณ์ใด เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจาก เวลล์เวิธ โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก หรือเว็บไซต์ภายนอกบางเว็บไซต์ อาจจะเชื่อมกลับมายังเว็บไซตี้ เวลล์เวิธไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหาจากเว็บไซต์ภายนอก ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงเอง อันเนื่องมาจากการใช้งาน หรือการไว้วางใจในข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น ซึ่ง เวลล์เวิธ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนั้น การใช้งานในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลในเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ไว้ตามสภาพความเป็นอยู่จริง เวลล์เวิธจะไม่ให้คำรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ นำไปใช้งานได้ หรือถูกต้องตามกฎหมาย หรือการไม่ละเมิดสิทธของบุคคลภายนอก รวมทั้ง เวลล์เวิธจะไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใดๆ ว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีไวรัส

เวลล์เวิธ ไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และเว็บไซต์นี้ไม่มีเนื้อหาหรือเจตนาใดๆ ที่จะให้คำปรึกษาหรือนแนะนำทางการแพทย์ แบะ เวลล์เวิธ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์ใดๆ แก่ท่าน ท่านยอมรับด้วยว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นแบบทั่วไปมิได้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล หากต้องการคำปรึกษาทางการแพทย์ กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านหรือผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิเฉพาะทางนั้นๆ

การใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ประกาศหรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ลามา อนาจาร ดูหมื่นศาสนา หรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นความผิดทางอาญา หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เวลล์เวิธขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ที่อาจเป็นกรณีที่น่าท้วงติงตามดุลยพินิจเด็ดขาดของ เวลล์เวิธแต่เพียงฝ่ายเดียว

หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ เวลล์เวิธ ท่านสามารถแจ้งให้ทาง เวลล์เวิธ ทราบได้ที่ info@wellworth.co.th

และท้ายนี้ เวลล์เวิธ ขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา