เวลล์แคร์ เนิร์สซิ่งโฮม เทพารักษ์ บริหารโดย บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด

การใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด (“เวลล์เวิธ”) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.wellworth.co.th รวมไปถึงแพลตฟอร์ออนไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เวลล์เวิธ ขอแจ้งว่าบริษัทให้ความเคารพข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลของผู้ใช้งานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เวลล์เวิธ ขอชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงนโยบายของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Privacy Policy อยู่ภายในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเวลล์เวิธ มีอำนาจหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีพนักงานของบริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ส่วนผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้ ถือเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายนี้

 

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เวลล์เวิธ จะนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ www.wellworth.co.th รวมไปถึงแพลตฟอร์ออนไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เวลล์เวิธจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ เวลล์เวิธ จะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่า เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ทั้งก่อนและขณะเก็บรวบรวม

 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผย

เวลล์เวิธ จะจัดเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ การลงทะเบียนผ่านระบบ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการทำรายการต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ ของ เวลล์เวิธ

 

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เวลล์เวิธ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้ใช้ไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

 

ก่อนทำการจัดเก็บข้อมูล ใช้ เปิดเผยข้อมูลของท่าน ทาง เวลล์เวิธ จะขอความยินยอมก่อน ผ่านหนังสือหรือกระทำการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจาก เวลล์เวิธ มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนดขึ้น

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง

 

ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี

 

เวลล์เวิธ  จะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

 1. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เวลล์เวิธ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่กรณีกฎหมายให้อำนาจตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 และจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

 

เวลล์เวิธ จะไม่เก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ของท่านโดยตรง เว้นแต่กรณีที่ เวลล์เวิธ ได้แจ้งท่านถึงเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งที่มาอื่นภายใน 30 วันและได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว เว้นแต่กรณีกฎหมายให้อำนาจตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26

 

เวลล์เวิธ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 บัญญัติให้กระทำได้

 

ในกรณีที่ เวลล์เวิธ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัททราบก่อน และต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท

 

เวลล์เวิธ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ การบริหารกิจการ และการส่งเสริมการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ให้แก่ท่าน

 

ในกรณีที่ เวลล์เวิธ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม บริษัทจะบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ในกรณีที่ เวลล์เวิธ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตราฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

 

 1. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบมีดังต่อไปนี้

 • สิทธในการขอถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ เวลล์เวิธ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)
 • สิทธิในการคัดค้าน : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่าน
 • สิทธิในการข้อให้ เวลล์เวิธ ดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ไม่เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ เวลล์เวิธ จะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • สิทธิในการร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

 

 1. การเชื่อมต่อหรือเชื่อโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลและ/หรือหน่วยงานอื่น

เวลล์เวิธ อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดย เวลล์เวิธ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ/เชื่อมโยงข้อมูล เวลล์เวิธจะแจ้งและขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เวลล์เวิธ อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศให้ท่านทราบโดยตรง

 1. การติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล: info@wellworth.co.th

โทร: 0632646353 หรือ 0937951551 (วันและเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา น.)

สถานที่ติดต่อ: บริษัท เวลล์เวิธ จำกัด